PKS 98 O Kaul Ki Ai Soun-Kamour
Versi Version 1
1
O kaul ki ai Sounkamour, ai Saoundor o ai Kaun
kaulen kapinga Klori, kitail koros en kaul.
O kaulki ai Sounkamour, me tohnmeteiki ih
pon lopwu, a weiweirek, pwehn kapitie sang
dihp.
2
O kaul ki ai Sounkamour, kalohki wei mware.
ah kalangan o sapan, koros en kalohki,
3
O kaul ki ai Sounkamour, I pan kaul kapinga A
ketikisang dipai, ni A ket pon lopwu.
4
O kaul ki ai Sounkamour, Ih me i ngongkilar,
pwe Ih ai kapol o ai kopworopwren mour.

OK