RRZ 66 Ku Mba Nindeeb’ Omusharaba
Versi Version 1
1
Ku mba nindeeb’ Omusharaba,
Mukama Yes’ ahu yaafeereire,
Ntamw’ ebintu byon’ eby’omu nsi,
Mbireeba nk’ebitaine mutambo.
2
Nyowe tinkyenda kwehimbisa
Ahabw’ebint’ ebi mbaire ninkunda,
Kurek’ ahabw’Omusharaba
Gwa Yesu Kristo Mukama wangye.
3
Eshagam’ ei yaaseesire,
N’ekirunga ky’amahw’ omu mutwe,
Byona byorek’ obusaasi bwe
Na rukundo y’ etakareebwaga.
4
N’obu naakugir’ ensi yoona,
Nkamuh’ obutungi bwamwo bwona,
Nangwa nabyo tibikaabaasa
Kuhereza kimwe eibanja ryangye.
5
Kurek’ okukunda kwe kwingi
Nikwo kwonka kungyemesereza
Kub’ owe n’okumwehongyera,
Akagum’ ari Mukama wangye.

OK