SS 282 Ний ще се стремим
Josh.6.20
Versi Version 1
1
Войните Израйлеви с Вожда свой,
Бавно обикаляха без застой;
С твърдо уверене в Божия Закон,
Победа виждаха над Йерихон.
Ний ще се стремим и ще победим,
Чрез кръвта Христова врага ще сломим!
И защото крепост ни е Саваот,
Победи ще печелим в тоз живот!
2
Там в полето с връв в ръка сам Давид,
Срещна филистимеца - горд на вид.
С тихо уповане в своя бог велик,
Ожидаше победоносний миг.
Ний ще се стремим и пр.
3
Триж на ден се е молил Данаил;
После в ров на лъвове хвърлен бил.
Като се предаде в Божия ръка
Чрез вяра той видя победата.
Ний ще се стремим и пр.
4
Често с плътски сили, ум исках аз
Да превърна в топъл ден мрак и мраз!
В немощ и безсиле бях като сломен,
Но с вяра виждах на победа ден!
Ний ще се стремим и пр.
5
О, настава славен ден - ден велик!
Скоро вси изкупени с мощен вик
Ще възкликнат громко и ще прогласят:
Ний свършихме с победа земний път!
Ний ще се стремим и пр.

OK